กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 พ.ค. 2560 09:02 snk1 admin สร้าง การประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline”
1 พ.ค. 2560 20:22 snk1 admin แนบ ใบสมัครเข้าร่วม.pdf กับ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
1 พ.ค. 2560 20:22 snk1 admin แนบ โครงการแนบ.pdf กับ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
1 พ.ค. 2560 20:22 snk1 admin แนบ แบบเกณฑ์การพิจารณา.pdf กับ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
1 พ.ค. 2560 20:22 snk1 admin แนบ หนังสือแจ้ง.pdf กับ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
1 พ.ค. 2560 20:22 snk1 admin แนบ ประกาศสพฐ.pdf กับ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
1 พ.ค. 2560 20:22 snk1 admin แนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf กับ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
1 พ.ค. 2560 20:22 snk1 admin สร้าง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
22 มี.ค. 2560 21:32 snk1 admin สร้าง แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
22 มี.ค. 2560 01:06 snk1 admin สร้าง คู่มือการประเมินคุณภาพ/แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report: SAR)
13 มี.ค. 2560 17:15 snk1 admin อัปเดต logotoom.jpg
13 มี.ค. 2560 17:08 snk1 admin แนบ logotoom.jpg กับ หน้าแรก
9 มี.ค. 2560 03:16 snk1 admin แนบ 02280-0.pdf กับ การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐
9 มี.ค. 2560 03:16 snk1 admin สร้าง การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐
23 ก.พ. 2560 02:14 snk1 admin สร้าง แบบกรอกคะแนนการอ่านออกเขียนได้ ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
23 ก.พ. 2560 02:11 snk1 admin สร้าง ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
23 ก.พ. 2560 01:47 snk1 admin แนบ เอกสารหมายเลข 3 ปี ก.ศ.2559.rar กับ เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
23 ก.พ. 2560 01:47 snk1 admin แนบ เอกสารหมายเลข 2 ปี ก.ศ.2559.rar กับ เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
23 ก.พ. 2560 01:47 snk1 admin แนบ เอกสารหมายเลข 1 ปี ก.ศ.2559.rar กับ เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
23 ก.พ. 2560 01:46 snk1 admin แนบ CD แบบบันทึกผลประเมินพัฒนาการ นร. ส่ง สพฐ..xls กับ เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
23 ก.พ. 2560 01:46 snk1 admin สร้าง เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
7 ก.พ. 2560 19:37 snk1 admin แนบ รายชื่อโรงเรียนใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม.pdf กับ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR
7 ก.พ. 2560 19:37 snk1 admin สร้าง รายชื่อโรงเรียนที่ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR
25 ม.ค. 2560 21:05 snk1 admin แก้ไข VTR แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
25 ม.ค. 2560 20:52 snk1 admin แก้ไข ข่าวการศึกษา