กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ค. 2561 02:28 snk1 admin แก้ไข หน้าแรก
17 ก.ค. 2561 02:26 snk1 admin แก้ไข หน้าแรก
17 ก.ค. 2561 02:22 snk1 admin แนบ arrow-download-icon.png กับ หน้าแรก
17 ก.ค. 2561 02:14 snk1 admin แนบ 240_F_63845061_KeychhUKb2FVSzZQXk5KVAqQ9QQjvVV6.jpg กับ หน้าแรก
17 ก.ค. 2561 01:54 snk1 admin แนบ b1.jpg กับ หน้าแรก
17 ก.ค. 2561 00:48 snk1 admin แนบ โรงเรียนคุณธรรม.jpg กับ หน้าแรก
13 ก.ค. 2561 02:40 snk1 admin แนบ b0dj4.png กับ แบบสำรวจจำนวนร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
13 ก.ค. 2561 02:40 snk1 admin สร้าง แบบสำรวจจำนวนร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
9 มี.ค. 2561 23:35 snk1 admin สร้าง รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตของ Uninet จ านวน 77 โรงเรียน
23 ม.ค. 2561 01:03 snk1 admin แก้ไข โครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ(ร,ลด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ)
23 ม.ค. 2561 00:44 snk1 admin สร้าง โครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ(ร,ลด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ)
11 ม.ค. 2561 18:54 snk1 admin สร้าง เฉลยข้อสอบวินิจครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
7 ม.ค. 2561 18:17 snk1 admin แก้ไข โปรแกรมคำนวณผลการสอบวินิจฉฉัย ครั้งที่ 2
7 ม.ค. 2561 18:17 snk1 admin แนบ เฉลยแบบทดสอบวินิจฉัย ครั้งที่ 2.rar กับ โปรแกรมคำนวณผลการสอบวินิจฉฉัย
4 ม.ค. 2561 22:02 snk1 admin แนบ รายงานการใช้ Internet ในสถานศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 new.pdf กับ การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา
4 ม.ค. 2561 22:02 snk1 admin สร้าง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา
21 พ.ย. 2560 07:05 snk1 admin แก้ไข โปรแกรมคำนวณผลการสอบวินิจฉฉัย
16 พ.ย. 2560 00:23 snk1 admin แก้ไข โปรแกรมคำนวณผลการสอบวินิจฉฉัย
15 พ.ย. 2560 18:57 snk1 admin สร้าง โปรแกรมคำนวณผลการสอบวินิจฉฉัย
9 ส.ค. 2560 21:36 snk1 admin แนบ แบบเปล่าใบเบิกฯ การเดินทางไปราชการ (แบบ 8708).doc กับ แบบเปล่าใบเบิกฯ การเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ
9 ส.ค. 2560 21:36 snk1 admin สร้าง แบบเปล่าใบเบิกฯ การเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ
4 ก.ค. 2560 03:21 snk1 admin สร้าง การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
7 มิ.ย. 2560 01:33 snk1 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพป.สกลนคร เขต 1
21 พ.ค. 2560 09:02 snk1 admin แนบ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตอื่นๆ เช่น TOT.pdf กับ การประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline”
21 พ.ค. 2560 09:02 snk1 admin แนบ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตของ Uninet จำนวน 77 โรงเรียน.pdf กับ การประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline”

เก่ากว่า | ใหม่กว่า