คู่มือการประเมินคุณภาพ/แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report: SAR)

โพสต์22 มี.ค. 2560 01:06โดยsnk1 admin

คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B86_sdmhLnBEYkUybVRrZmxQbzQ/view?usp=sharing

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report: SAR)
https://drive.google.com/file/d/0B86_sdmhLnBEZHBod0lWM3o3ZTg/view?usp=sharing

Comments