เชิญประชุม คณะอนุกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดทำโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ได้ออกติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น 
Comments