การประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline”

โพสต์21 พ.ค. 2560 09:02โดยsnk1 admin
รายละเอียดการใช้อินเตอร์เน็ตในการบริหารการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline
รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตของ Uninet จำนวน 77 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตอื่นๆ เช่น TOT,TT&T,CAT ฯลฯ จำนวน 99 โรงเรียน