ข่าวด่วน/ประชุม/สัมนา

โครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ(ร,ลด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ)

โพสต์23 ม.ค. 2561 00:44โดยsnk1 admin   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 01:03 ]

ประชาสัมพันธ์เชิญชวญโรงเรียนสื่อวีดีทัศน์กิจกรรมการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ โครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ(ร,ลด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ)
   1. โครงการพัฒนาการออกเสียง ๓ นาที
   2. โครงการพัฒนาการออกเสียง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
   3. โครงการพัฒนาการออกเสียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา

โพสต์4 ม.ค. 2561 22:02โดยsnk1 admin

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา

โปรแกรมคำนวณผลการสอบวินิจฉฉัย ครั้งที่ 2

โพสต์15 พ.ย. 2560 18:57โดยsnk1 admin   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2561 18:17 ]

ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณผลการสอบวินิจฉัยครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

แบบเปล่าใบเบิกฯ การเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์9 ส.ค. 2560 21:36โดยsnk1 admin

แบบเปล่าใบเบิกฯ การเดินทางไปราชการ  (แบบ 8708)  สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ประชุมระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560

การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ

โพสต์4 ก.ค. 2560 03:21โดยsnk1 admin

การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณ 2560

การประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline”

โพสต์21 พ.ค. 2560 09:02โดยsnk1 admin

รายละเอียดการใช้อินเตอร์เน็ตในการบริหารการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline
รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตของ Uninet จำนวน 77 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตอื่นๆ เช่น TOT,TT&T,CAT ฯลฯ จำนวน 99 โรงเรียน

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์1 พ.ค. 2560 20:21โดยsnk1 admin

   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มีความสนใจในการนำความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  ได้มีเวทีสำหรับการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลาย  นั้น
    ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นที่ตั้งเขตตรวจราชการ (cluster) และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการผลิต  และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน  เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ  และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้โดยตรงที่  กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  อาคาร สพฐ. 3  ชั้น 2  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 โดยมีกำหนดระยะเวลาการส่งผลงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเผยแพร่รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  www.obec.go.th  และเว็บไซต์ของ สทร.  www.techno.bopp.go.th  อีกช่องทางหนึ่ง เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.สกลนคร เขต ๑ www.snk1.esdc.go.th   

แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์22 มี.ค. 2560 21:32โดยsnk1 admin

แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ความก้าวหน้า/ความสำเร็จตามนโยบายการตรวจราชการ)

คู่มือการประเมินคุณภาพ/แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report: SAR)

โพสต์22 มี.ค. 2560 01:06โดยsnk1 admin

คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B86_sdmhLnBEYkUybVRrZmxQbzQ/view?usp=sharing

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report: SAR)
https://drive.google.com/file/d/0B86_sdmhLnBEZHBod0lWM3o3ZTg/view?usp=sharing

การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์9 มี.ค. 2560 03:16โดยsnk1 admin

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูด้านการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนจนเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อรับรางวัล “ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐”

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ขอเชิญชวนครูที่มีผลงานดังกล่าวเข้าร่วมคัดเลือก “ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐” ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งผลงานมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เหลือประเภทละ ๑ คนแล้วส่งผลไปคัดเลือกในระดับประเทศ ต่อไป

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

การคัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป ๒๕๖๐  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

https://drive.google.com/open?id=0B4f6D6FuPSYfUzM3Q1FzcHRuLTg

1-10 of 27